.NET本质论(4)应用程序对象HttpApplication

2/11/2016来源:C#应用人气:6441

  当HttpContext对象创建之后,HttPRuntime将随后创建一个用于处理请求的对象,这个对象的类型为Httpapplication.
   在asp.net内部,HttpRuntime管理一个定义在System.Web命名空间下的HttpApplicationFactory类的实例,HttpApplicationFactory通过工厂模式管理HttpApplication对象,在HttpApplicationFactory内部维护了一个HttpApplication对象池,使得被创建的HttpApplication对象可以被重复使用,但是,每一个HttpApplication对象每一次仅仅用于处理一个请求,这样,对于ASP.NET程序员来说,也就不需要考虑HttpApplication中多个请求并发的处理问题了。
 在实际的请求处理过程中,我们还需要进行大量的工作,例如,检查当前的请求是由哪一个用户发起的,以此我们就可以针对不同的用户进行不同的处理,或者根据用户来决定是否对用户的请求进行处理,对于没有权限的用户返回一个缺少相应权限的回应等。如果我们在一个方法中来完成这些任务,显然会造成方法的过度臃肿。在HttpApplication中,利用.NET中的事件机制,通过在处理过程中依次发出的多个事件,将这个处理过程分解为多个步骤,这个处理机制通常我们称为处理管道,下面我们将会详细讨论处理管道的内在机制和HttpApplication的多个事件。
   1.处理管道
    所谓的处理管道,就是处理复杂问题的时候,将处理的过程分解为多个处理步骤,我们将这种经过多个步骤的处理方式称为处理管道。在.NET中,借助于事件的强大威力,我们可以通过处理管道将复杂的处理步骤封装起来,通过事件将处理过程 的多个步骤给程序员以便于程序员对管理管道进行扩展。如下图概述了HttpApplication处理管道的工作过程。


    对于一个管道来说,它往往要暴露出大量的事件,通过这些事件,提供程序员的扩展机制。但是,对于一具有着众多事件的类来说,定义大量的事件意味着创建对象的时候需要付出创建事件的成本,因为在.NET中,所谓的事件就是一个受限制的委托成员,定义多个事件,意味着在创建的对象中将会需要更多的存储空间。针对这个问题,在System.ComponentModel.Component类中,提供了处理多个事件的基础:Events属性,它的类型为System.ComponentModel.EventHandlerList,这是一个线性的字典,当需要事件的时候, 就通过key将事件保存到集合中,没有对应的事件,就不会付出创建事件的成本,这样,通过EventHandlerList可以在一个集合中管理多个事件对象,节省对象占用的空间,它的主要成员如下:

 

 

在使用的时候,首先从Component派生一个类,这个类将继承Component的Events集合属性。对于这个派生类所需要定义的每一个类,这个类将继承Component的Event集合属性。对于这个派生类所需要定义的每一个事件,在类中定义一个对应的作为Key的对象,以后,通过这个Key对象来访问由Events集合管理的事件。
 程序员也可以自己在类中定义一个类似的字典来完成这个任务,并不一定要从Component类中派生。如下

 

 

 public class ProcessPipeline : System.ComponentModel.Component
  {
    #region
    private static readonly object startEvent = new object();
    private static readonly object preProcessEvent = new object();
    private static readonly object postProcessEvent = new object();
    private static readonly object endEvent = new object();
    #endregion

    #region
    public event EventHandler StartProcess
    {
      add { this.Events.AddHandler(startEvent, value); }
      remove { this.Events.RemoveHandler(startEvent, value); }
    }
    public event EventHandler PreProcess
    {
      add { this.Events.AddHandler(preProcessEvent, value); }
      remove { this.Events.RemoveHandler(preProcessEvent, value); }
    }
    public event EventHandler PostProcess
    {
      add { this.Events.AddHandler(postProcessEvent, value); }
      remove { this.Events.RemoveHandler(postProcessEvent, value); }
    }
    public event EventHandler EndProcess
    {
      add { this.Events.AddHandler(endEvent, value); }
      remove { this.Events.RemoveHandler(endEvent, value); }
    }
    #endregion



    #region
    protected void OnStartProcess(EventArgs e)
    {
      if (this.Events[startEvent] != null)
      {
        (this.Events[startEvent] as EventHandler)(this, e);
      }
    }


    protected void OnPreProcess(EventArgs e)
    {
      if (this.Events[preProcessEvent] != null)
      {
        (this.Events[preProcessEvent] as EventHandler)(this, e);
      }
    }


    protected void OnPostProcess(EventArgs e)
    {
      if (this.Events[postProcessEvent] != null)
      {
        (this.Events[postProcessEvent] as EventHandler)(this, e);
      }
    }


    protected void OnEndProcess(EventArgs e)
    {
      if (this.Events[endEvent] != null)
      {
        (this.Events[endEvent] as EventHandler)(this, e);
      }
    }
    #endregion

    public void Process()
    {
      Console.WriteLine("开始处理");
      this.OnStartProcess(EventArgs.Empty);
      Console.WriteLine("准备处理");
      this.OnPreProcess(EventArgs.Empty);
      Console.WriteLine("下在处理中。。。");
      this.OnPostProcess(EventArgs.Empty);
      Console.WriteLine("处理结束");
      this.OnEndProcess(EventArgs.Empty);
    }
  }

 

 

 

 

namespace 自定义事件管道
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      ProcessPipeline process = new ProcessPipeline();
      process.StartProcess
        += new EventHandler(process_StartProcess);
      process.StartProcess
        += new EventHandler(process_StartProcess1);
      process.StartProcess
        -= new EventHandler(process_StartProcess);
      process.PreProcess
        += new EventHandler(process_PreProcess);
      process.PostProcess
        += new EventHandler(process_PostProcess);
      process.EndProcess
        += new EventHandler(process_EndProcess);
      process.Process();
      Console.ReadLine();
    }
    static void process_StartProcess(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("开始处理的事件中的处理。。。");
    }


    static void process_StartProcess1(object sender,EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("开始处理的事件前的事件中的处理1");
    }

    static void process_PreProcess(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("处理前的事件中的处理。。。");
    }
    static void process_PostProcess(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("正在处理的事件中处理中。。。。");
    }
    static void process_EndProcess(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("处理完成的事件处理。。。");
    }
  }
}

 在ProcessPipeline类中,定义了4个事件,首先需要注意的是在类中并没有定义4个实际的委托成员来对应事件,通过从Component派生,实际上从基类继承了一个EventHandlerList类型的成员,通过将事件以属性的形式来定义,并映射到EventHandlerList中不管在类中定义了多少个事件,在创建的对象实例中只需要这样一个EventHandlerList的对象来保存事件响应的委托对象。
其次,在Process方法中,模拟了处理的过程,在处理的过程中,通过调用触发事件的On开头的方法,以事件的形式将处理的步骤暴露给程序员。
使用这个类的时候,对于程序员关心的处理事件,可以通过注册事件处理方法到相应的事件上,在ProcessPipeline进行处理的过程中,相应的事件处理方法会被调用。