java设计优化-享元模式

12/12/2015来源:Java教程人气:4217

享元模式是设计模式中少数几个以调高系统性能为目的的设计模式。它的核心思想是:如果在一个系统中存在多个相同的对象,那么只需共享一份对象的拷贝,而不必为每一次使用都创建新的对象。在享元模式中,由于需要构建和维护这些可以共享的对象,因此,常常会出现一个工厂类,用于维护和创建对象。

享元模式对性能提升的主要帮助有两点:

1.可以节省重复创建对象的开销,因为被享元模式维护的相同对象只会被创建一次,当对象创建比较耗时时,便可以节省大量时间;

2.由于创建对象的数量减少,所有对系统内存的需求也减少,这样使GC的压力也相应的降低,进而使系统拥有一个更健康的内存结构和更快的反应速度。

享元模式主要有享元工厂、抽象享元、具体享元和主函数几部分构成。各部分功能如下:

享元工厂是享元模式的核心,它需要确保系统可以共享相同的对象。享元模式的主要作用是复用大对虾(重量级对象),以减省内存空间和创建时间。享元模式的主要应用是SAAS系统(software as a service)。

抽象享元:

1 public interface IReportManager {
2   public String createReport();
3 }

具体享元:

 1 public class EmployeeReportManager implements IReportManager {
 2   
 3   PRivate String tenantId = null;
 4   
 5   
 6   
 7   public EmployeeReportManager(String tenantId) {
 8     this.tenantId = tenantId;
 9     System.out.println("EmployeeReportManager.EmployeeReportManager()");
10   }
11 
12 
13 
14   @Override
15   public String createReport() {
16     return "This is a employee report";
17   }
18 
19 }
public class FinancialReportManager implements IReportManager{
  private String tenantId = null;

  public FinancialReportManager(String tenantId) {
    this.tenantId = tenantId;
    System.out.println("FinancialReportManager.FinancialReportManager()");
  }

  @Override
  public String createReport() {
    return "This is a financial report";
  }
  
  
  
  
}

享元工厂:

 1 public class ReportManagerFactory {
 2   private Map<String,IReportManager> financialReportManager = new HashMap<String,IReportManager>();
 3   private Map<String,IReportManager> employeeReportManager = new HashMap<String,IReportManager>();
 4   
 5   public IReportManager getFinancialReportManager(String tenantId){
 6     IReportManager iReportManager = financialReportManager.get(tenantId);
 7     if(iReportManager==null){
 8       iReportManager = new FinancialReportManager(tenantId);
 9     }
10     return iReportManager;
11   }
12   
13   public IReportManager getEmployeeReportManager(String tenantId){
14     IReportManager iReportManager = financialReportManager.get(tenantId);
15     if(iReportManager==null){
16       iReportManager = new FinancialReportManager(tenantId);
17     }
18     return iReportManager;
19   }
20   
21 }

main方法:

 1 public class TestClient {
 2 
 3   public static void main(String[] args) {
 4     ReportManagerFactory rmf = new ReportManagerFactory();
 5     IReportManager rm = rmf.getEmployeeReportManager("1233");
 6     rmf.getEmployeeReportManager("1233");
 7     System.out.println(rm.createReport());
 8   }
 9 
10 }

另外,享元模式与对象池最大的区别就是,享元模式是不可相互替代的,他们各自有各种的含义和用途,而对象池中的对象是等价的,可以相互替换,如数据库连接池中的数据库连接。